گام های 12گانه

 

Back To Previous Page

 

قدم دوازدهم

 

 

 

با بيداري روحاني حاصل از برداشتن اين قدم ها ،ما كوشيديم اين پيام را به معتادان برسانيم و اين اصول را در تمام امور زندگي خود به اجرا در آوريم .

 

 

 

1-تفسير شما از قدم دوازدهم چيست و چه كاربردي در زندگي شما دارد ؟

 

Back To Previous Page