دوازده مفهوم خدماتی

 

Back To Previous Page

 

دوازده مفهوم خدماتي معتادان گمنام

 

 

دوازده سنت معتادان گمنام گروههاي مارا به خوبي در اداره امور گروهي خود راهنمائي كرده است. و اين سنتها پايه و اساس خدمت در معتادان گمنام است و ما را از بسياري از دامها كه            مي توانستند ما را سرنگون نمايند ، دور نموده است. واحدهاي مختلف خدماتي ما فقط خدمت مي كنند . و براي مثال : آنها حكومت نمي كنند. ما از مباحث اجتماعي دوري مي كنيم . ما هيچ يك از مسائلي را كه بغضي از اعضايمان نسبت به آنها احساسات شديد دارند را نه رد مي كنيم و نه تاييد. برخورد ما با اعتياد غير حرفه اي است. و كاملا خود متكي هستيم. سنتها براي انجمن ما  راهنمائيهاي ضروري و اساسي مورد نياز را در سرتاسر توسعه و پيشرفتش ارائه نموده كه براي هميشه لازم الاجرا مي باشد.

دوازده مفهوم خدماتي معتادان گمنام كه در اينجا تشريح مي گردد، بدين منظور تدوين شده است كه در تمام سطوح مختلف خدماتي به كار گرفته شوند. ايده هاي روحاني قدما و سنتهاي ما پايه و اساس به وجود آمدن اين مفاهيم اند ، كه دقيقا جهت رفع احتياجات ساختار خدماتي انجمن به وجود آمده اند. مفاهيم گروههاي ما را تشويق مي كنند تا به ايده نهفته در سنتها دست يابند و همين طور ساختار خدماتي ما موثرتر و مسئولانه تر عمل كند.

اين مفاهيم از روي تجربه ما طراحي شده اند و نبايد آنها را به عنوان قانون جهت خدمت در معتادان گمنام شناخت ، بلكه خيلي ساده ، اصولي جهت راهنمائي هستند. ما وقتي كه آگاهانه اين مفاهيم را به كار مي گيريم ، در مي يابيم كه خدمت كردن ما ثبات بيشتري دارد. هم چنانكه قدمها باعث ثبات زندگيمان و سنتها باعث ثبات و ايجاد گروههايمان گرديده است. مفاهيم دوازده گانه به خدمت كردن ما سمت و سو مي دهد و در دسترس بودن پيام معتادان گمنام را براي هر معتادي كه تمايل به قطع مصرف دارد تضمين مي كند تا آنها نيز بتوانند تمرين زندگي را به شيوه ما شروع كنند.

 

1-  براي تحقق بخشيدن به هدف اصلي انجمن ما ، گروههاي معتادان گمنام ، گرد هم مي آيند تا ساختاري بوجود آورند كه موجب توسعه ، هماهنگي و تامين خدمات معتادان گمنام در كل گردد.

 

2-  مسئوليت و اختيار نهائي براي خدمت در معتادان گمنام با گروههاي معتادان گمنام مي باشد.

 

3-  گروههاي معتادان گمنام اختيارات لازم را به ساختار خدماتي جهت انجام مسئوليتهايشان واگذار مي كنند.

 

4-  رهبري موثر در معتادان گمنام ارزشي والا دارد. ويژگيهاي رهبري هنگام انتخاب خدمتگزاران مورد اعتماد بايد مورد توجه قرار گيرد.

 

5-  براي هر مسئوليتي كه به ساختار خدماتي واگذار مي شود ، بايد محدوده تصميم گيري و پاسخگوئي به وضوح تعريف گردد.

 

6-  وجدان گروه وسيله اي روحاني است، براي دعوت از خداوند مهربان تا بر تصميمات تاثير گذارد.

 

7-  همه اعضاي يك كميته خدماتي ، مسئوليتي قابل توجه در مورد تصميمات آن كميته به عهده دارند ، پس بايد اجازه داشته باشند تا به طور كامل در فرآيند تصميم گيري شركت كنند .

 

8-  ساختار خدماتي ما به انسجام و موثر بودن ارتباطاتمان بستگي مستقيم دارد.

 

9-  تمامي عناصر ساختار خدماتي ما مسئولند كه به دقت همه نقطه نظرات را هنگام تصميم گيري در نظر داشته باشند.

 

10- هر عضو از كميته خدماتي مي تواند ، بدون ترس از تلافي ، رسيدگي به شكايت شخصي اش را از كميته درخواست كند.

 

11- بودجه معتادان گمنام بايد تحت مديريت مسئولانه بوده و براي پيشبرد هدف اصلي ما مورد استفاده قرار گيرد.

 

12- در راستاي حفظ ماهيت روحاني معتادان گمنام ، ساختار ما هميشه خدماتي است و هرگز نبايد حكومتي باشد.

 

Back To Previous Page