چگونگی عملکرد

 

Back To Previous Page

 
 

سنت دهم

 

" معتادان گمنام هیچ عقیده ای در مورد موضوعات خارجی ندارند بنابراین نام معتادان گمنام هرگز نباید به بحث اجتماعی کشیده شود "

 

معتادان گمنام انجمنی است مرکب از معتادانی که در حال بازیابی می باشند و برای پاک ماندن با استفاده از بعضی اصول روحانی به یکدیگر کمک می کنند . هدف اصلی ما به عنوان یک انجمن ان است که همین کمک را به هر معتادی که در پی بهبودی خود می باشد ارائه کنیم . به غیر از این ، معتادان گمنام هیچ عقیده ای ندارد . هم زمان باامتناع از جهت گیری در مسائل دیگر ، جلسات معتادان گمنام  از درگیر شدن با موضوعاتی که می توانند باعث دور شدن ما از هدف اصلی مان بشوند اجتناب می ورزد . این منظور پیام سنت دهم می باشد .

برای اغلب ما این موضوع که معتادان گمنام به عنوان یک انجمن هیچ عقیده ای دربارهی مشکلات روزانهی دنیا ندارد ، خیلی جاافتاده و عادی بنظر می آید ، چرا که اصولاً اغلب ان مسائل ارتباطی به اعتیاد یا بهبودی ندارند . اما مسئله آن است که تعدادزیادی موضوعات دیگر هم وجود دارند که در رابطه بااعتیاد می باشند و احتمال دارد دیگران از این انجمن جهانی انتظار داشته باشند که عقیده ی خود را راجع به آن مسائل ابراز کند .

به دفعات اتفاق می افتد که از ما بپرسند عقیده ی جلسات معتادان گمنام   درباره ی این موضوع چیست ؟ مثلاً درباره ی سیاست کلی درمانی و مؤسسات بازپروری ، درباره ی انجمن های دیگر که از دوازده قدم استفاده می کنند ، درباره ی روند قانون مواد مخدر ، بیماری های دیگری که در رابطه با اعتیاد هستند و خیلی حرفهای دیگر در این زمینه وجود دارد . جواب ما بر طبق سنت دهم ان است که گروهها و با انجمن های ما درباره ی هیچ موضوعی به غیر از خود برنامه جلسات معتادان گمنام  هیچ عقیده ای ، چه مثبت چه منفی ندارد . ما خنثی بودن کامل خود را به این دلیل حفظ می کنیم که تمرکزمان را روی آنچه که خیلی خوب انجام می دهیم حفظ کنیم یعنی : سهیم شدن در بهبودی با یک معتاد دیگر .

با اين همه گاهي پيش مي آيد كه حتي وقتي فقط به توضيح برنامه خودمان در يك جلسه عمومي مي پردازيم ناگهان متوجه مي شويم كه نزديك است وارد يك زمينه جر و بحث برانگيز بشويم . مثلاً نظر جلسات معتادان گمنام   در مورد پاكي كامل يا اين كه آيا افراد مي توانند بدون اين كه مدت طويلي به مركز بازپروري بيمارستان بروند ، در بيرون و منزل خودشان بهبودي حاصل كنند يا آنكه آيا اعتياد يك بيماري است ؟ حتي عقايد باز و گستردة ما راجع به مسائل روحاني در همه جا مقبول واقع نمي شود . احتمال دارد بقيه افرادي كه در كار اعتياد و بهبودي هستند در اين موارد نظرياتي داشته باشند كه با عقايد ما خيلي تفاوت داشته باشد .

ما نمي توانيم منكر وجود آن قسمتهاي برنامه كه ديگران با آن موافق نيستند بشويم ، اما حداقل مي توانيم وقتي در بارة مفاهيم مخصوص برنامه مان توضيح مي دهيم طوري مسائل را مطرح كنيم كه عامداً باعث جر و بحث نشود ، مثلاً ذكر كنيم : ما پيشنهاد نمي كنيم كه بقيه هم بايد با ما در اين مورد هم عقيده بشوند يا اين كه ما با كساني كه عقيدة ديگري دارند مخالفت نمي كنيم يا ما فقط خيلي ساده مي خواهيم اطلاعاتي در مورد اين كه برنامة معتادان گمنام چگونه است در اختيار بگذاريم . تا زماني كه ما به عنوان يك گروه يا انجمن تمركز خود را روي تجربه مان در بهبودي حفظ كنيم و به جاي آن به ابراز عقيده در مورد اين كه چرا و چگوته جاي آن به ابراز عقيده در مورد اين كه چرا و چگونه جلسات معتادان گمنام   كار مي كند نپردازيم ، از درگير شدن با جروبحثهاي احتماعي در امان خواهيم بود .

سنت دهم معتادان گمنام را به عنوان يك انجمن ، از ابراز عقيده در مورد مسائل خارجي منع دارد اما خواستار چنين ممنوعيتي در مورد اعضاء نمي باشد . در معتادان گمنام ما قوياً به آزادي شخصي اعضايمان احترام بسياري مي گذاريم . معتاداني كه علاقه دارند مصرف مواد مخدر را قطع كنند فقط به صرف اين كه بگويند ‌‍، عضو جلسات معتادان گمنام  مي شوند ، جزو اعضا محسوب مي گردند . ما هيچ شهريه يا حق عضويتي نداريم و مرام نامه امضاء نمي كنيم و هرگز به كسي تعهدي نمي دهيم . با اين كه برنامة ما روحاني است ، اعضايمان را تشويق مي كنيم كه دركشان را از يك نيروي برتر خودشان پيدا كرده و توسعه بدهند . حتي رهبران ما فقط خدمتگزاران مورد اعتمادي هستند كه قدرتي ندارند تا به عضوي بگويند چكار بكند ، چه فكر كند يا چه بگويد .

اعضاي جلسات معتادان گمنام  تشويق مي شوند كه براي خودشان فكر بكنند عقايد شخصي خود را توسعه بدهند و آن عقايد را به هر گونه كه صلاح مي دانند ابراز كنند .

تنها هشداري كه سنت دهم به يك عضو جلسات معتادان گمنام مي دهد آن است كه وقتي ما در مجامع عمومي صحبت مي كنيم قبل از اينكه حرفي از دهن مان خارج مي شود آن را سنجيده و درباره اش فكر مي كنيم . ما بايد توجه كنيم در بعضي موارد مردم فكر مي كنند كه هرچه يك عضو جلسات معتادان گمنام مي گويد عقيده رسمي جلسات معتادان گمنام است . گاهي از اوقات حتي وقتي جلسه مزبور اصلاً در رابطه با جلسات معتادان گمنام نيست و يا عضوي كه صحبت مي كند صريحاً ابراز داشته كه عقايدش شخصي بوده و مربوط به جلسات معتادان گمنام  نيست ، باز هم مردم حرفهاي او را عقيده جلسات معتادان گمنام تلقي مي كنند .

اين صحيح است كه اگر مردم حرفهاي ما را سوء تعبير كنند ، ما به عنوان يك شخص مقصر نيستيم ، ولي اينكه ما مقصر نيسيتيم نتايج احتمالي وخيم سوء تعبير حرف ما را براي جلسات معتادان گمنام ، سبكتر نمي كند . ما مي توانيم از اين دردسرها ، به سادگي ، قبل از ايجاد شدنشان جلوگيري كنيم آن هم فقط با چند لحظه با دقت فكر كردن ، قبل از اينكه جلوي جمع حرفي بزنيم .

اما راجع به حرف زدن جلوي يك گروه بازيابي ، سنت دهم ، چه عقيده اي دارد ؟ آيا به ما مي گويد كه به عنوان يك عضو در حال بهبودي در جلسات جلسات معتادان گمنام  نبايد راجع به مسائلي كه در زندگي با آنها روبرو شده ايم صحبت كنيم ؟ پاسخ منفي است . با اين كه احتمالاً فلان موضوع مسئله اي خارج از جلسات معتادان گمنام  است ؛ اما اثرش خارج از حيطه بهبودي ما نيست . هر چيزي كه زندگي يك معتاد در حال بهبودي را تحت تأثير قرار بدهد موضوعي است كه مي توان در جلسه آن را با ديگران به مشاركت گذارد .

اگر مشكلي كه ما با آن مواجه شده ايم روي قدرت ما براي پاك ماندن و رشد روحاني اثر مي گذارد ، اين مشكل ديگر يك مسئله خارجي محسوب نمي شود .

مسائل زيادي در زندگي قادر هستند روي ما اثر بگذارند ، توازن و تعادلمان را به هم بريزند و روي بازيابي مان نتيجه منفي بگذارند . بسياري از اوقات ما چنين مسائلي را در جلساتمان با ديگران در ميان مي گذاريم و به اين طريق سعي مي كنيم كه بار خود را با سهيم نمودن بقيه اعضاي جلسات معتادان گمنام   سبك كنيم . ما از ديگران درخواست مي كنيم با ما در ميان بگذارند كه چگونه از اصل برنامه براي حل مشكلاتي كه مشابه با ناراحتي امروز ما بوده استفاده كرده و نيرو و تعادل رواني خود را حفظ نمودند . براي اينكه ما اينگونه حرفها را در جلسه خودمان بزنيم احتياج به كسب اجازه از هيچ كس نداريم . اما همه ما مي دانيم ابراز عقايد شخصي بحث برانگيز ، به سادگي مي تواند جلسات ما را از هدف اصلي خود منحرف بكند . هر چند مسائلي كه در ذهنمان هستند در رابطه با بازيابي مي باشند ، ولي ما مي خواهيم دقت به كار ببريم كه با سخني كه مي گوئيم تمزكز جلسه از بازيابي منحرف نشود ، در اين صورت چطور تصميم بگيريم كه چه مطلبي را براي مشاركت انتخاب كنيم ؟ ما مي توانيم از خودمان چند سؤال بكنيم : آيا در اين جلسه من تجربه خود را به مشاركت مي گذارم يا به توضيح و تفسير يك عقيده پرداخته ام ؟ به عنوان يك فرد آيا من هنوز در مشكل زندگي مي كنم يا دنبال راه حل هستم ؟ آيا حرفهايي كه من مي زنم باعث خواهد شد گروه متحدتر شود يا هر كدامشان را به طرفي خواهد كشاند ؟ آيا من براي همه اين موضوع را روشن كرده ام كه هر چه مي گويم براي خودم مي گويم نه به عنوان گوينده معتادان گمنام ؟ تا زماني كه منافع مشترك و هدف اصلي خود را رعايت كنيم ، از آن گونه مسائل كه باعث اغتشاش و انحراف از بازيابي مي شود د ر امان خواهيم بود .

 

كاربرد اصول روحاني

 

اولين اصلي كه گروهها و انجمنها و در رعايت سنت دهم به كار مي گيرد اصل اتحاد مي باشد . با تمام گوناگوني عقايد كه در بين اعضايمان وجود دارد ، به عنوان يك انجمن معتادان گمنام هميشه به دليل عدم ابراز هر گونه عقيده اي به غير از برنامه خود اتحادش را حفظ نموده است .

به عنوان يك انجمن ما به توافق رسيده ايم كه فقط در رابطه با آن مفاهيمي كه ما را دور يكديگر جمع كرده است يعني اصول بازيابي مان ابرازنظر كنيم و از مسائلي كه ما را از يكديگر دور مي كنند بگذريم .

سنت دهم در حقيقت تمريني است براي پذيرش مسئوليت به عنوان يك گروه و به عنوان يك انجمن . ما مسئول رساندن پياممان به معتاداني كه هنوز در عذابند مي باشيم . ما مسئول ايجاد محيط و جوي هستيم كه در آن معتادان بتوانند به آزادي با يكديگر به مشاركت بپردازند و اگر بخواهيم درانجام اين وظيفه موفق باشيم بايد تا سرحد امكان از آن مسائل عمومي كه باعث انحراف خاطرمان مي شود دوري بگزينيم . البته امكان دارد نتوانيم به طور كامل خود را از تمام مسائل بحث برانگيز عمومي كنار بكشيم ، چرا كه بعضي از مفاهيم مورد استفاده برنامه معتادان گمنام به خودي خود بحث برانگيز هستند ، مثلاً عقايد ما در مورد اجتناب كامل امكان دارد در بعضي محافل عمومي ايجاد تنش بنمايد .

با اين همه ما مي توانيم مطلقاً از تمام جروبحث هايي كه در نتيجه جبهه گيري گروهها يا انجمن در رابطه با مسائلي كه به طور كلي خارج از افق برنامه ما مي باشند پرهيز كنيم .

يكايك اعضاء به گونه اي آگاهانه از طريق درنظر داشتن بي نظري جلسات معتادان گمنام  در حضور جمع سنت دهم را رعايت كرده و مسئوليت خود را در سطح فردي بجا مي آورند . در سطح عمومي ما كاملاً بين عقايد شخصي خودمان و عقايد انجمن معتادان گمنام تفاوت قائل مي شويم و به خصوص دقت مي كنيم كه در آنجاهايي كه به دلايلي مردم نمي توانند بين حرف ما و حرف برنامه تفاوت قائل شوند ، اصلاً عقيده اي ابراز نكنيم . در جلسات جلسات معتادان گمنام ما سعي مي كنيم كه به وضوح شنوندگان بدانند آنچه را كه ابراز مي كنيم فقط تجربه خودمان است و موضوع جلسات معتادان گمنام  نمي باشد و بدين نحو احتمال اين كه كسي از حرفهايمان برداشت اشتباهي بنمايد را تقليل مي دهيم . نوع سخن گفتن ما در مورد جلسات معتادان گمنام  معمولاً روي عقايدي كه ديگران از انجمن ما پيدا مي كنند تأثير مي گذارد . به همين دليل به عنوان اعضاء ، كه مسئوليت پذير هستند مراقب حرف زدنمان مي باشيم و سعي مي كنيم بي طرفي و بي نظري خود را كه براي ما اهميت دارد حفظ كنيم . به منظور رعايت سنت دهم ، گروهها ، هيئتهاي خدماتي و كميته ها بايد در ملاقات هاي عمومي خود جنبه احتياط و دورانديشي را از نظر دور نداشته باشد . بخشهاي از انجمن ما دائماً با جامعه در تماس هستند . گروهها با افراد ديگر در مكان برگزاري جلسه شان و اهل محله آشنا مي شوند . در بيمارستان و زندان با مديران اين مراكز ، كميته اطلاعات عمومي با مسئولين بهداشتي ، سازمانهاي خيريه ، ادارات دولتي و بخصوص با رسانه هاي عمومي آشنا مي شوند . در تمام برخوردهايمان با جامعه ما بايد مواظب باشيم كه هيچ عقيده اي در مورد مسائلي كه خارج از برنامه مان هستند ابراز نكنيم . اين احتياط باعث اعتبار آنچه كه براي ما اهميت دارد خواهد شد ، چرا كه مردم متوجه مي شوند كه آنچه واقعاً موردنظر انجمن معتادان گمنام است ، برنامه بهبودي از اعتياد مي باشد و نه چيزهاي ديگر .

سنت دهم بسيار عملي است . تنها موضوعي كه انجمن ما حاضر است به خاطر آن شهرت خود را به خاطر بيندازد خود برنامه جلسات معتادان گمنام مي باشد . البته اگر دقت كنيم متوجه خواهيم شد كه اصل روحاني تواضع زيربناي سنت دهم مي باشد . معتادان گمنام ادعا نمي كنند كه جواب تمام اشكالات دنيا را پيدا كرده ، ما حتي اين ادعا را هم نمي كنيم كه لزوماً تنها جواب اعتياد را داريم . وقتي ما در جامعه چه به عنوان گروه و چه به عنوان انجمن سخن مي گوئيم فقط پياممان را در ميان مي گذاريم . فقط مي گوئيم كه چكار كنيم ، نه كارهاي ديگران را تأييد مي كنيم ، نه از آنها عيبجوئي مي نمائيم . ما همين هستيم كه هستيم و تنها چيزي كه هستيم عبارت است از يك انجمن و محل گردهمائي معتادان در حال بازيابي كه بازيابي خود را با يكديگر به مشاركت مي گذارند و دقيقاً همين خدمت را به معتادي كه هنوز رنج مي كشد نيز ارائه مي دهيم .

ما راجع به برنامه مان به سادگي صحبت مي كنيم و مي دانيم كه مؤثر واقع شدن ما برايمان بيشتر از هر تبليغاتي افراد خيرخواه و آشنا پيدا خواهد كرد . برنامه ما براي ما كارگر بوده و درهايش بر روي كسان ديگري نيز كه طالب بهبودي شان هستند باز مي باشد . اگر فكر مي كنيد خدمتي از ما ساخته است ، براي كمك آماده ايم .

 

 

 

Back To Previous Page